Elplast Okna

RODO
POLITYKA PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P. W. ELPLAST Jacek Eliks, ul. Chłopska 1, 64-600 Oborniki, nr tel. 61 29 64 534,
e-mail: rodo@elplastokna.pl ;

2. Państwa dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystujemy w następujących celach:

2.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),

2.3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.4. marketingu bezpośredniego, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:

4.1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy;

4.2. przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.

5. Będziemy przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:

5.1. działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub promocyjne,

5.2. podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne,

5.3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną,

5.4. bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,

5.5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową,

5.6. podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub nabywcom wierzytelności.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii; nie będą tez przekazywane do organizacji międzynarodowej;

7. Nie podejmujemy decyzji, które Państwa dotyczą w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

8. Mają Państwo prawo:

8.1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania,

8.2. wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania oraz o przeniesienie danych.

9. Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.

10. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem praw